Werkzaamheden aan de mergelsteilwanden Dwingel, Daalhemerweg en Neerhem van start

De komende maanden vinden grootschalige onderhoudswerkzaamheden plaats aan de mergelsteilwanden in de Neerhem, de Dwingel en de Daalhemerweg in Valkenburg. De onderhoudswerkzaamheden zijn er op gericht om de wanden weer veilig en beleefbaar te maken voor bewoners en bezoekers van de mergelstad.

Onderhoud en kwaliteitsimpuls

De werkzaamheden bestaan uit het kappen van de opgaande begroeiing van bomen en struiken én het inspecteren en stabiliseren van de mergelsteilwanden. Uit onderzoek is gebleken dat de opgaande begroeiing in combinatie met loszittende mergelfragmenten een risico vormen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Na het kappen van bomen en struiken én het verwijderen van klimop, worden de steilwanden geïnspecteerd op loszittende delen en de benodigde veiligheidsmaatregelen uitgevoerd. Waar nodig worden loszittende stukken mergel weggehaald, verankerd, gestut of vangnetten gespannen.

Na het uitvoeren van de werkzaamheden aan de mergelwanden, zullen een groot deel van de boomstronken weer uitlopen in de vorm van zogeheten ‘hakhoutstoven’. De uitlopende bomen en struiken zullen de komende jaren weer een dichte begroeiing op de wand vormen. Grote en hoge bomen komen in verband met de risico’s niet meer terug. Bij het uitvoeren van de kapwerkzaamheden worden bomen en struiken die geen risico vormen voor de stabiliteit zoveel mogelijk gespaard. Dit geldt tevens voor begroeiing die het zicht op de camping ontneemt.

Ecologisch waardevol gebied

Ondanks de bescheiden omvang van het gebied en de ligging nabij het centrum van Valkenburg vormen de mergelsteilwanden een unieke locatie waar ook diverse beschermde diersoorten voorkomen. Zo is ontheffing verkregen van de Flora en Faunawet voor de uitvoering van de werkzaamheden vanwege de hazelworm, de das en de gewone dwergvleermuis die gebruik maken van dit gebied. Daarnaast is het gebied het potentiële leefgebied van diverse bijzondere insecten en plantensoorten. In het oog springende soorten zijn vliegend hert en Spaanse vlag, een vlindersoort.

Archeologische waarden

Niet alleen vanuit de beleefbaarheid en de ecologische potenties vormen de mergelsteilwanden een uniek stukje Nederland. De Dwingel is in het verleden aangelegd als verdedigingswerk voor Kasteel Valkenburg en heeft daarmee een hoge archeologische waarde. In de wanden van de Dwingel zijn in de middeleeuwen zogenaamde mineergangen en contramineergangen door de aanvallers en verdedigers in de mergel uitgegraven. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering wordt daarom zorgvuldig omgesprongen met archeologische aspecten, waarbij zeker niet uit te sluiten valt dat er nieuwe vondsten gedaan worden.

Uitvoering

De werkzaamheden starten aan de Neerhem. Nadat de begroeiing verwijderd is, zullen de bomen middels een telescoopkraan van de steilwanden achter de woningen en hotels worden weggehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Daarna worden de mergelwanden geïnspecteerd en eventuele loszittende delen weggehaald of vastgezet. In verband met de veiligheid zal de Dwingel en delen van de Neerhem en Daalhemmerweg tijdelijk afgesloten worden.

Buitengoed Geul en Maas

De werkzaamheden rondom de Dwingel passen binnen de visie van Buitengoed Geul en Maas en worden door de Provincie ondersteund met gelden uit de impulsmiddelen. De opknapwerkzaamheden aan de mergelsteilwanden leveren een bijdrage aan Buitengoed Geul en Maas, omdat nieuwe natuur wordt ontwikkeld, nieuwe beheervormen ontstaan en het thema mergel beleefbaar wordt gemaakt.

Rondleiding

Voor belangstellenden organiseren wij een rondleiding waarbij meer uitleg over de werkzaamheden én de bijzondere geschiedenis van dit stukje Valkenburg gegeven wordt. De rondleiding vindt plaats op donderdag 25 februari 2016 en start om 16.00 uur op Camping Den Driesch, Heunsbergerweg 1 in Valkenburg. U hoeft zich voor de rondleiding niet vooraf aan te melden.

DOOR communicatie & vorm